Kamerverhuur Koen van Oosterwijklaan

Gepubliceerd op 23 mei 2022 om 20:37

Michel Becker van Actief voor Amstelveen ontving van bewoners uit de Koen van Oosterwijklaan klachten over de handelswijze van de gemeente bij de toewijzing van een omgevingsvergunning en het wijzigen van het bestemmingsplan om kamergewijze verhuur op nr. 9  mogelijk te maken.

Dat roept een aantal vragen op die Actief voor Amstelveen aan Burgemeester en wethouders voorlegt.

Bewoners kregen kortgeleden te horen dat de jarenlange, eindeloze verbouwing en daardoor veroorzaakte langdurige leegstand van de eengezinswoning op nr.9 niet tot doel heeft om een renovatie te bewerkstelligen van een wat uitgewoond, ouder huis voor eigen bewoning, maar dat de eigenaresse al die tijd het doel had om het pand voor 4 personen kamergewijze te verhuren.

De buurt vreest met de komst van dit mogelijke studentenhuis dat dit tot overlast kan leiden en ten koste gaat van de identiteit van deze rustieke straat. 

Volgens de bewoners staat in de motivatie van deze vergunningsaanvraag feitelijke onjuistheden. Noodzakelijke maatregelen als het aan brengen van geluidsisolatie hebben volgens de daar werkende aannemer niet plaatsgevonden . Ook de in de aanvraag aangegeven woonstatus is onjuist. De woning werd op het moment van de aanvraag nl. niet bewoond. De woning was vanaf overlijden van de vorige bewoner in mei 2018 onbewoond.

De aanvraag is door de gemeente Amstelveen op 23 maart 2022 in behandeling genomen. Een week later is de aanvraag blijkbaar gehonoreerd, waardoor bewoners -belanghebbenden niet de gelegenheid hebben gehad om binnen een normale termijn te reageren.

Actief voor Amstelveen vraagt zich af of de verleende vergunning conform de wettelijke bepalingen is beoordeeld en hoe zich dat verhoudt tot de op 16 december 2020 aangenomen motie “Overlast kamerverhuur aanpakken”?. Het lijkt van niet.

Daarom deze vragen aan het college van B&W.

 

  1. Kan het college aangeven dat de vergunning in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en in overeenstemming met de motie “Overlast kamerverhuur aanpakken”. Zo ja, welke argumenten heeft het college daarvoor. En zo nee, waarom is de vergunning dan verleend?
  2. Is het juist dat de afhandeling van de aanvraag door de gemeente Amstelveen een week heeft geduurd? Is dit de gebruikelijke afhandelingstermijn?
  3. Is het juist dat hierdoor bewoners-belanghebbenden een recht op bezwaren in te dienen is ontnomen? Zo ja, wat is daarvan de reden?
  4. Is het juist dat de aanvraag vormfouten dan wel onjuistheden bevatte? Zo ja, heeft de gemeente de aanvrager tot herstel daarvan gemaand? En zijn de vormfouten/onjuistheden in de aanvraag daadwerkelijk hersteld?
  5. Is het college met ons van mening dat indien geconstateerd wordt dat de vergunning op basis van onjuistheden/vormfouten is verleend, de vergunning moet worden ingetrokken en een nieuwe aanvraag kan worden ingediend, waarbij bewoners/belanghebbenden de gelegenheid krijgen alsnog hun bedenkingen/bezwaren in een ordentelijke procedure naar voren te brengen?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.