Hulp aan Middeninkomens urgent!

Gepubliceerd op 14 augustus 2022 om 23:18

Met de grootste energiecrisis sinds tijden, een stijgende inflatie van meer dan 10 % en prijsverhogingen van 20% voor de dagelijkse boodschappen, komen veel mensen niet meer uit met hun maandelijks inkomen en raken ernstig in de problemen.

Aldus de hartenkreet van Michel Becker, fractievoorzitter van de lokale partij Actief voor Amstelveen.

Voor de minima en de inkomens met een sociaal minimum inkomen tot 110 % (bijstandsnorm), zijn er gelukkig veel ondersteunende maatregelen: energietoeslag, woonkostentoeslag, regelingen voor kinderen tot 18 jaar, Amstelveenpas met o.a. korting voor contributies, aanschaf computer, huiswerkbegeleiding, tegemoetkoming kinderopvang, regeling duurzame gebruiksgoederen en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Dat zijn belangrijke instrumenten om mensen met een klein inkomen te helpen. Maar de steeds hoger wordende lasten treft niet alleen deze groep.

Er is namelijk een andere en grote groep die eveneens forse problemen in deze barre tijden ondervindt. De nieuwe groep “werkende armen”: Zzp’ers en Mkb’ers die net boven 110% grens zitten en buiten vele ondersteunende maatregelen vallen. Ook zij kunnen niet meer rond komen!

Actief voor Amstelveen vindt dat de huidige situatie voor deze groep zo urgent is dat nu moet worden ingegrepen! Becker: “we kunnen niet wachten tot de harde werkers het water boven de lippen stijgt.  Actief voor Amstelveen vindt dat de gemeente kan helpen een deel van de problemen op te lossen”.

Daarom heeft Actief voor Amstelveen schriftelijke vragen aan Burgemeester en wethouders gesteld..

Michel Becker: “Actief voor Amstelveen vraagt of het college het er mee eens is dat er in deze uitzonderlijke tijd, uitzonderlijke maatregelen genomen moeten worden om te benadrukken dat werken loont om mensen te motiveren dit ook te blijven doen”.  En dat de huidige situatie van “werkende armen” zo schrijnend is dat urgente maatregelen nodig zijn waarbij de gemeente kan helpen?

De vraag is dan ook of het college wil onderzoeken of het mogelijk is om de huidige minimagrens van 110 % van de inkomensnorm ruimer te interpreteren, inflatiebestendig te indexeren en minimaal op te trekken naar 120 % van het sociaal minimum inkomen?

Actief voor Amstelveen wil ook dat de gemeente alles in het werk gaat stellen om de middeninkomens te ontzien en waar mogelijk de gemeentelijke belastingen kwijt schelden, of te verminderen.  Michel Becker: “ gelet op de urgentie willen wij dat het college komende raadsvergadering een voorstel voorlegt om met een hulppakket van maatregelen te komen. Daarvoor kan dan financiële ruimte worden gecreëerd bij de komende begroting en de daarvoor benodigde middelen ten laste te brengen bij de Algemene Reserve.

Tenslotte vindt Actief voor Amstelveen het eveneens belangrijk dat door middel van een media offensief nog meer voorlichting wordt gegeven over alle minimaregelingen en toeslagen om zichtbaarder te maken dat als de nood het hoogst is, de gemeente de helpende hand kan bieden. Daarbij zou moeten worden uitgedragen: Stille armoede is niet iets om je voor te schamen!