HOREN, ZIEN EN DOEN

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Actief voor Amstelveen is een sociaal-liberale partij en staat midden in de Amstelveense samenleving. Als lokale partij is het onze grootste uitdaging om de kloof tussen politiek en burgers te verkleinen. Daarom zijn en blijven wij in gesprek met inwoners, oud en jong, met ondernemers en met maatschappelijke organisaties. 

Zo kunnen wij de dialoog aangaan en leren van elkaar. En daarbij ideeën en initiatieven vormgeven om inwoners meer te betrekken bij gemeentelijke besluitvorming.  

Om onze stad leefbaar en aantrekkelijk te maken voor de huidige en toekomstige generaties zal Amstelveen zich verder moeten ontwikkelen tot een inclusieve gemeente met meer diversiteit op het gebied van organisatie en ontwikkeling.

Hoofdstukken Verkiezingsprogramma

1. AMSTELVENERS VOORRANG OP DE WONINGMARKT

2. AMSTELVEEN ACTIEF VOOR JONG EN OUD

3. AMSTELVENERS DENKEN EN DOEN ÉCHT MEE

4. AMSTELVEEN MET VEILIGE, LEEFBARE EN GROENE WIJKEN

5. AMSTELVEEN VOOR EEN GOED ONDERNEMERSKLIMAAT

6. AMSTELVEEN VOL ENERGIE

7. AMSTELVEEN HEEFT ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

8. AMSTELVEEN ALS VEILIGE STAD

9. AMSTELVEEN EN BUITENGEBIED

10. AMSTELVEEN, OOG VOOR ZORG, CULTUUR EN SPORT

11. AMSTELVEEN DIVERS EN VERDRAAGZAAM

12. AMSTELVEEN VOOR HUMAAN BELEID ASIELZOEKERS

13. AMSTELVEEN IN REGIONALE SAMENWERKING

14. AMSTELVEEN FINANCIEEL GEZOND

1. AMSTELVENERS VOORRANG OP DE WONINGMARKT

Om te voorkomen dat er hele generaties thuiswonende jongeren de stad uitgejaagd worden, zullen er met spoed betaalbare starterswoningen moeten worden gebouwd. Om doorstroming voor jonge gezinnen te verwezenlijken moet meer geïnvesteerd worden om senioren kleiner te laten wonen. Daarbij moet dan wel een betaalbaar alternatief, inclusief een passende verhuisvergoeding worden geboden. Om het monopolie van de huidige wooncorporatie en ontwikkelaars te breken, moeten we echt Out of The Box gaan denken. Daarom pleit AVA voor het oprichten van een Woonfonds waarin zowel de gemeente, pensioenfondsen en particulieren kunnen beleggen in bouwgrond en aankoop van bijvoorbeeld lege kantoorpanden. Dit in beheer bij een nieuwe gemeentelijke Wooncorporatie.

Woningbouwopgave 

AVA wil dat Amstelveen met de omliggende gemeenten samenwerkt om te komen  tot een onderling afgestemde woningbouwopgave. Komende jaren zullen er vele nieuwe woningen gebouwd worden in Legmeer en de Scheg. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. De afgelopen jaren hebben woningbouwplannen in Amstelveen geregeld tot onvrede en spanningen geleid. AVA vindt dat mensen al in een vroeg stadium betrokken moeten worden. De woonagenda voor de komende jaren moet daarom in coproductie met inwoners en woningzoekenden opgesteld.

Betaalbare woningen

Amstelveen heeft een groot tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Tot dusverre worden steeds plannen aangeboden die boven de bereikbaarheid van jongeren en starters liggen. Daarom vinden wij dat er nadruk moet worden gelegd op het bouwen van woningen in het lage segment van de middel dure sector. In ieder geval met prijzen die voor starters betaalbaar zijn: in de huursector tot maximaal € 850 en in de koopsector tot maximaal € 285.000.

Kwantiteit en kwaliteit

Het plan is om de komende jaren nog meer woningen in de hoogte te bouwen. 

De prijzen daarvan zijn, zoals de afgelopen jaren wel bleek,  te hoog en de woonkwaliteit te gering. Wat AVA betreft is het nú het moment om een nieuwe afweging te maken over de woningproductie in de hoogte. We moeten meer geschikte plekken zoeken voor betaalbare grondgebonden woningen.

Daarom vinden wij ook dat het bespreekbaar moet worden om op langere termijn delen van ons buitengebied in onderzoek te brengen voor grondgebonden woningbouw, waarbij wonen gemixt wordt met natuur en landschap. Het is van belang daarbij met alle bewoners en betrokkenen in het buitengebied in gesprek te gaan en te blijven.

2. AMSTELVEEN ACTIEF VOOR JONG EN OUD

Jongeren zien veel uitdagingen. Het heeft geen zin om van onze kant voor de komende 4 jaar bij voorbaat te bepalen wat goed is voor jongeren. Daarom hebben wij met AVA-NEXT een platform opgericht om op te halen wat jongeren beweegt, daarop te anticiperen en waar mogelijk hun wensen te realiseren. 

Ouderen zoeken meer zekerheden. Niet alleen op het gebied van veiligheid en passende huisvesting, maar ook bij vereenzaming en de nodige sociale contacten. Met AVA-PLUS krijgen ouderen een platform om snel hun wensen kenbaar te maken. Voor ondersteuning wil AVA in het nieuwe college een wethouder Ouderenbelang met voldoende financiële ruimte om doeltreffend te reageren. 

Zelfstandige ouderen

De meeste ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving wonen. AVA  vindt dat de gemeente dit moet ondersteunen door in samenwerking met woningcorporaties, huiseigenaren en VvE’s voorwaarden te scheppen voor het levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Ook bij nieuwbouw moet dit worden gestimuleerd.

Seniorencoach

AVA is voorstander van de aanstelling van een onafhankelijke seniorencoach die ouderen ondersteunt bij het formuleren van hun woonwensen, het verhuizen naar een passende woning met gelijkblijvende of lagere huur en het aanvragen van gemeentelijke  voorzieningen. De coach werkt samen met de doelgroep, woningcorporaties en zorg- en  welzijnsinstellingen.

Specifieke woningen voor ouderen

Er is maatwerk nodig om specifieke en betaalbare woningen voor ouderen te bouwen. Zowel individueel als in groepsverband, met b.v. “kangoeroewoningen”. AVA Plus zal met ouderen de verbinding zoeken. Waar nodig dient ondersteuning en aandacht worden geschonken aan sociaal isolement, gezonde voeding en bewegen.

Gratis openbaar vervoer

AVA zet zich in dat ook in de toekomst gratis openbaar vervoer voor 65+ers verzekerd is.

Portefeuille Senioren Belang

AVA vindt dat,  om de belangen van ouderen goed te behartigen binnen het nieuwe college van B&W, een specifieke portefeuille Senioren Belang moet worden gevormd.

3. AMSTELVENERS DENKEN EN DOEN ÉCHT MEE

De Invloed van inwoners op het bestuur van de stad moet worden vergroot. AVA wil daarom invoering van het referendum. Zo’n adviserend referendum moet worden georganiseerd bij beslissingen die grote gevolgen hebben voor de inwoners van Amstelveen. Daarnaast willen wij het Burgerinitiatief invoeren. Hiermee kunnen inwoners een eigen voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

In theorie telt elke stem even zwaar maar in de praktijk niet. Mensen met een praktische opleiding en mensen met een lager inkomen hebben veel minder toegang tot en invloed op de politieke besluitvorming dan welvarender en hoger opgeleiden. Zij zijn ondervertegenwoordigd in politieke organen en participatietrajecten. Voor onze inwoners is het referendum een mogelijkheid zich over belangrijke zaken uit te spreken.

AVA wil ook naar een open bestuurscultuur, met een beknopt coalitieakkoord op hoofdlijnen, het vaker voorleggen van scenario’s aan de raad en wisselende meerderheden.

4. AMSTELVEEN MET VEILIGE, LEEFBARE EN GROENE WIJKEN

Elke wijk heeft zijn eigen identiteit, maar samen zijn we Amstelveen. Wat betreft de onderlinge sociale cohesie is er nog veel werk aan de winkel. AVA wil daar korter opzitten en wil de benoeming van Wijkambassadeurs, die samen met de wijkagent 1 op 1 contact hebben met de wethouder Wijkbeheer. Om het groen te waarborgen ziet AVA graag dat er in elke wijk een park is, waar niet alleen outdoor gesport of gewandeld kan worden, maar waar je ook op andere manieren van de natuur kan genieten, mogelijk ook door de realisatie van schooltuintjes, ateliers en kunst in de wijk. 

Wijk behartiging en wijkambassadeur

AVA is voorstander van een betere koppeling tussen wijkplatforms of Bewoners Initiatiefgroepen en de bewoners van de wijk. De bestuurders van de platforms en groepen moeten een grotere feeling met de bewoners krijgen en hun ideeën in hun jaarlijkse plannen meenemen. Bij alles natuurlijk rekening houdend met maatwerk en de verschillen tussen de wijken.

AVA wil ook graag dat in elke wijk een wijkambassadeur wordt benoemd die een schakel tussen bewoners en gemeente vormt. Mogelijk kan zo’n functie specifiek bij wijkplatforms worden ondergebracht.

Verbinding in de wijk

Een niet onbelangrijk deel bewoners van sommige wijken in Amstelveen bestaat uit mensen met een andere nationaliteit. Velen daarvan hebben hun werk in of buiten Amstelveen en hun kinderen gaan naar scholen in Amstelveen. AVA vindt dat er meer verbinding moet komen tussen deze mensen en andere inwoners van de wijk. Communicatie en het elkaar begrijpen en rekening houden met elkaar begint in de wijk! AVA pleit ervoor dat de in vorige paragraaf genoemde wijkambassadeur daarin een grote rol gaat spelen.

Schone wijken

Met elkaar willen we ook graag dat onze wijken schoon zijn en blijven. Niet alleen een gemeentelijke taak, maar ook een uitdaging voor onszelf: even wat rommel opruimen, organiseren van schoonmaakacties enz. Maar ook zelf opruimen van hondenpoep als je de hond uitlaat. AVA vindt dat het tijd wordt voor een nieuwe campagne om dit probleem te tekkelen. 

5. AMSTELVEEN VOOR EEN GOED ONDERNEMERSKLIMAAT

Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf zijn de kurk waar de economie op drijft. AVA wil dan ook het ondernemersloket qua informatie uitbreiden, aangezien niet elke ondernemer aangesloten is bij een brancheorganisatie. Ook op het gebied van MBO stage- en werkplekken is voorlichting voor verbetering vatbaar. Energiebesparingen en investeringen in duurzaamheid zijn hier uitdagingen. Ook ziet AVA graag een dependance van de KvK Amsterdam als onderhuurder in ons gemeentehuis

MBO-geschoolde werknemers

Onze maatschappij heeft een schrijnend tekort aan MBO-geschoolde werknemers. AVA wil dat de gemeente helpt door jongeren te stimuleren een MBO kwalificatie voor de arbeidsmarkt te verwerven. Ook moet de gemeente het aanbod van stageplaatsen voor deze doelgroep stimuleren.

Buurtwinkels  

AVA wil de buurtwinkels weer een prominente plek krijgen in de wijken. Waar mogelijk en wanneer nodig, moeten zij kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente. 

Snelbezorging

De gemeente moet bestemmingsplannen aanpassen om de omvorming van winkels en kantoren in de wijk voor snelbezorgingsbedrijven tegen te gaan. Die beïnvloeden de leefbaarheid de wijk negatief en horen thuis op industrieterreinen.

Passende bedrijfsruimte  

Voor sommige MKB-ondernemers en flexwerkers is het moeilijk om passende bedrijfsruimte te vinden. AVA stelt daarom voor om toe te staan dat kantoren en andere gebouwen voor dat doel, al dan niet tijdelijk, mogen worden gebruikt.

6. AMSTELVEEN VOL ENERGIE

De gemeente Amstelveen heeft al veel voorbereidende stappen gemaakt om klimaat maatregelen te treffen in relatie tot 2030 en 2040. Daarmee gaan we de komende jaren de uitvoering in. AVA blijft de ontwikkelingen positief kritisch volgen. 

Vergroenen openbare ruimte  

AVA is voorstander van het vergroenen van parken, pleinen en plekken die nu nog zijn bestraat. Dat geeft een positief effect op de klimaatinvloeden zoals zware regenbuien. 

Energietransitie

De energietransitie brengt forse kosten met zich mee voor burgers en bedrijven. Voor het  noodzakelijke draagvlak is het essentieel dat kosten door iedereen zijn te betalen. Zeker voor onze oudere inwoners met een eigen woning is dat een behoorlijke zorg. Daarvoor moeten tijdig maatregelen worden bedacht.

De ontwikkeling van beleid voor de energietransitie is tot heden vooral het domein van bestuurders, ambtenaren en experts. Wij vinden dat inwoners en bedrijven  meer bij de besluitvorming worden betrokken, zodat daardoor een groter draagvlak voor de transitie ontstaat

7. AMSTELVEEN HEEFT ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

Een deel van de Amstelveense kinderen bezoekt een school buiten onze gemeente. Deels is dat op basis van eigen keuzes, deels omdat dichter bij huis de juiste onderwijsvorm ontbreekt. In een grote stad met meer dan 95.000 inwoners zou dit niet nodig moeten zijn. AVA ziet kansen en mogelijkheden. Samen met de middelbare scholen moet worden gezocht naar mogelijkheden om voor alle kinderen een thuisnabij aanbod vorm te geven.

Kinderen moeten de mogelijkheid maar vooral ook de tijd krijgen om te ontdekken en te groeien. Wat het kind nodig heeft is leidend dus niet de vorm. AVA wil dat er extra aandacht komt voor het ambachtsonderwijs en onderwijs aan kinderen met leer- gedragsproblematiek.

Praktijkonderwijs en ambachtsonderwijs

Voor alle kinderen, dus ook voor de praktisch aangelegde leerling, zullen passende onderwijsprogramma’s binnen de huidige scholen aanwezig moeten zijn waardoor kinderen hun talenten kunnen doorontwikkelen. AVA ziet hierbij mogelijkheden voor het uitbreiden met praktijkonderwijs (praktijkschool en/of integratie in huidige VO-scholen), Tienerschool en onderwijsprogramma binnen de huidige VO scholen voor kinderen die meer nodig hebben.

Stages

Stages zijn belangrijk voor de ontwikkeling van scholieren en studenten en vaak een voorwaarde  voor studievoortgang. Het is echter niet altijd gemakkelijk om een stageplaats te bemachtigen en daarbij een redelijke vergoeding te krijgen. Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen moet de gemeente er voor zorgen dat studenten en werkgevers elkaar makkelijk kunnen vinden. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld: stages worden altijd passend vergoed

8. AMSTELVEEN ALS VEILIGE STAD

Veel aandacht voor veiligheid voor de deur, maar ook achter de voordeur. Bij het laatste is vroege signalering cruciaal. Natuurlijk krijgt ook Amstelveen te maken met grootstedelijke problematiek. Wij krijgen nu te maken met ingewikkelde cases die worden doorgeschoven. Denk aan (verborgen) armoede en kansenongelijkheid van kinderen in gezinnen die van de ene hulpverlener naar de andere gaan. Dit met alle maatschappelijke problemen voor gezinnen en buurten als gevolg. Dat is onacceptabel en AVA wil dan ook de aanstelling van een casemanager MPG met centrale regie (Multi Probleem Gezinnen). Kiezen voor hoop, perspectief en duidelijk beleid. Niet aanbodgericht maar vraaggericht acteren! 

AVA pleitte eerder voor heropening van het politiebureau Amstelveen Zuid. Dat is nog niet gelukt, maar blijft wel het streven. Tot dan moeten wij het met onze zeer gemotiveerde BOA’s en handhavers doen. Dat is een noodverband, maar om ongelukken te voorkomen en hun en onze veiligheid te waarborgen moeten zij wel over juiste uitrusting beschikken. Ook moet de opleiding en begeleiding zo hoog mogelijk ingeschaald worden. 

AVA wil voortzetting en intensivering van de aanpak gericht tegen ondermijning en ander crimineel gedrag. Verkeersveiligheid op rotondes en duidelijke wegbewijzering. Tegen gaan van overlast gevende pakketbezorgers, supermarkt- en eetbezorgers in de wijken. Dit vraagt om maatregelen. 

Boa’s en uitrusting

Door ernstige bezuinigingen op het politieapparaat in de afgelopen jaren worden sommige politietaken uitgevoerd door Boa’s. Zij komen geregeld in gevaarlijke situaties terecht, waar zij niet goed voor zijn uitgerust. Wij zijn er daarom voorstander van het, in specifieke gevallen, voorzien van Boa’s van bijvoorbeeld pepperspray of wapenstok. Wij vinden het belangrijk dat de begeleiding en opleiding  van Boa’s op een zo hoog mogelijk niveau wordt gebracht.

Tweezijdige benadering en maatwerk bij handhaving

AVA is van mening dat de gemeente zich niet moet beperken tot corrigeren en  handhaven, maar ook oog moet hebben voor stimuleren en belonen van wenselijk gedrag. Gewenst  gedrag kan worden gestimuleerd met voorlichting en beloning. 

Coffeeshop in Amstelveen

Het is niet meer van deze tijd om wietgebruik alleen maar argwanend te benaderen. Wij denken dat  de gereguleerde verkoop in een coffeeshop criminaliteit en volksgezondheidsrisico’s kan terugdringen. In die zin vinden wij dat een coffeeshop, bijvoorbeeld op een industriegebied, binnen de samenleving van Amstelveen passend is.

Aanpak ondermijning

AVA is voorstander van voortzetting en intensivering van de aanpak die is gericht op het tegengaan van ondermijning en het bestrijden van de georganiseerde misdaad.  Voorkomen moet worden dat de criminaliteit via schimmige vastgoedtransacties en uitbating van horeca zich een positie verwerft.

Beveiligingskosten
Onze inwoners moeten veilig scholen en gebedshuizen kunnen bezoeken. Helaas is nog steeds extra aandacht gewenst bij synagogen en joodse onderwijsinstellingen. De hoge kosten om deze veiligheid te faciliteren, kunnen niet afgewenteld worden op de meest kwetsbare groep.

9. AMSTELVEEN EN BUITENGEBIED

Onze agrarische ondernemers op het platteland staan voor een aantal uitdagingen. Er is een zoektocht naar ruimte voor allerlei functies gaande. AVA wil dat bewoners en gebruikers van het platteland meepraten en meebepalen welke keuzes er in hun leefomgeving worden gemaakt. Niet praten over, maar praten met hen over hun grote rol in de voedselproductie, als beheerder van natuur en landschap, als aanbieders van recreatie en educatie. 

Een groot deel van Amstelland inclusief delen van het buitengebied valt binnen het Groengebied Amstelland. De plannen voor deze gebieden stammen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw en zijn op basis daarvan ook ingericht. AVA pleit er voor deze plannen tegen het licht te houden en te plaatsen in de huidige context van landschap, natuur, externe recreatie en voedselproductie.

10. AMSTELVEEN, OOG VOOR ZORG, CULTUUR EN SPORT

Mantelzorg

Mantelzorgers moeten goed worden ondersteund wanneer zij daar behoefte aan hebben. Dat geldt in het bijzonder voor jonge mantelzorgers die dit vaak moeten combineren met onderwijs. AVA zal zich inzetten voor meer aandacht en extra financiële armslag voor de ondersteuning van mantelzorgers.

Broedplaatsen

Naast de regulaire musea is het ook van belang om “culturele broedplaatsen”  te realiseren. Dit zijn plaatsen waar creatieve bewoners een betaalbare atelier- en werkruimte vinden en waar zij inspiratie opdoen. Voor de stad zijn broedplaatsen van belang als aanjagers van de opwaardering en herwaardering van wijken . AVA vindt dat de gemeente de initiatiefnemers van broedplaatsen (zonder bewoning), ruimhartig moet ondersteunen en waar nodig faciliteren.

Sport & Spel

Overgewicht is een groot probleem en een belangrijke risicofactor voor gezondheidsproblemen. AVA wil dat de gemeente met scholen en sportinstellingen een convenant sluit dat tot doel heeft om kantines gezonde snacks en drankjes aan te bieden. In de wijken zijn meer avontuurlijke speelplekken gewenst, voor de individuele sporters meer outdoor faciliteiten. Om kostenbesparend en efficiënter te werken zouden maatschappelijke organisaties, AmstelveenSport en schoolgemeenschappen, het sportaanbod beter op elkaar af moeten stemmen. Verenigingen zullen aan een minimaal aantal spelende leden moeten voldoen om gebruik te kunnen blijven maken van een bij de gemeente gehuurd sportcomplex. Lukt dit niet dan zal men een fusie moeten overwegen. 

Dierenwelzijn

Het sociaal belang van mens en dier is in dit coronatijdperk wel bewezen. In het belang van  het dierenwelzijn zien wij graag een nieuw dierenasiel in Amstelveen. Hierdoor kunnen onze inwoners op korte afstand indien nodig hun huisdier onderbrengen.

11. AMSTELVEEN DIVERS EN VERDRAAGZAAM

Voor een vitale democratie is diversiteit belangrijk. Inwoners van Amstelveen hebben het recht anders te zijn en een afwijkende mening te hebben.

Het recente nare voorbeeld van Frederique uit Amstelveen – die werd mishandeld omdat zij op straat geen antwoord wil de geven op vragen of zij een jongen of een meisje is – toont aan dat dit ook in Amstelveen niet vanzelfsprekend is.

Alle Amstelveense inwoners verdienen en kunnen rekenen op onze bescherming en steun. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele geaardheid of op welke grond dan ook wijzen wij resoluut af. 

12. AMSTELVEEN VOOR HUMAAN BELEID ASIELZOEKERS

AVA is voor een humaan beleid richting vluchtelingen die huis en haard ongewild moesten verlaten. Daarvoor kan – indien beschikbaar – tijdelijke noodopvang in Amstelveen worden gerealiseerd. Economische asielzoekers worden daarvan echter uitgesloten. Ook voor de zgn. uitgeprocedeerde groep asielzoekers is in Amstelveen géén plaats.

Amstelveen levert een jaarlijkse bijdrage aan de opvang van statushouders op last van de rijksoverheid. De voor dat doel verstrekte woningen gaan ten koste van de op de lange wachtlijst staande Amstelveense woningzoekenden. Zonder de rechten op woonruimte te betwisten is AVA voorstander van het verminderen van de druk op het schaarse woningbestand. Zij vindt dat de gemeente zich in regioverband en landelijk sterk moet maken om statushouders te huisvesten in minder onder druk staande gebieden in Nederland en niet in de drukke randsteden. 

13. AMSTELVEEN IN REGIONALE SAMENWERKING 

AVA is voorstander van samenwerking in de regio op de voorwaarde dat de democratische controle op die samenwerking is gewaarborgd. In dat verband vinden wij dat belangrijke voorgenomen besluiten van regionale organen waarin Amstelveen participeert, door de gemeente aan de inwoners ter advies worden voorgelegd alvorens deze in de gemeenteraad worden behandeld.

Wat betreft de regionale afspraken op het gebied van verdeling van de woonruimte aan meer eigen inwoners, wil AVA de 30% regeling ter discussie stellen en streven naar 50% van de vrijkomende woningen voor eigen inwoners.

Amstelveen dient goed bereikbaar te zijn met openbaar vervoer voor iedereen. Het overleg met de vervoersregio moet duidelijker en transparanter gecommuniceerd worden met de gemeenteraad en inwoners, zeker bij het opheffen van haltes.

14. AMSTELVEEN FINANCIEEL GEZOND 

AVA vindt dat indien het evenwicht tussen baten en lasten in de begroting in gevaar komt, eerst binnen de gemeentelijke organisatie moet worden gekeken waar de lasten kunnen worden beteugeld. Lokale lastenverhoging is wat AVA betreft vooralsnog niet aan de orde