Kritiek op Perspectiefnota

Gepubliceerd op 20 juli 2023 om 11:09

Actief voor Amstelveen is kritisch op verhoging OZB en te dure plannen. Fractievoorzitter Michel Becker heeft tijdens de Raadsvergadering afgelopen woensdag de visie van Actief voor Amstelveen aangegeven over de Perspectiefnota 2024.

Daarin forse kritiek op de aangekondigde verhoging van de OZB en het doorgaan of oppakken van grote plannen de komende jaren, zonder te kijken of het niet een graadje minder kan. We noemen dat gewoon: de tering naar de nering zetten.

 

Actief voor Amstelveen is onder zeker voorbehoud met de Perspectiefnota akkoord gegaan. Maar we zullen per onderwerp wegen, beoordelen en besluiten of we wel of niet akkoord gaan met de plannen als ze aan de orde worden gesteld.

Hieronder de volledige tekst van het betoog van Michel Becker.

 

Ik zal proberen het perspectief wat meer in perspectief te brengen.

Want hoeveel perspectief bieden wij onze inwoners en ondernemers en maatschappelijke organisaties nou eigenlijk.

Perspectief betekent “Uitzicht op een goede ontwikkeling” en onze inwoners en ondernemers hebben er recht op dat wij dat ook kunnen bieden. Voldoet deze perspectiefnota daaraan?

Kunnen wij perspectief bieden aan de gevestigde inwoners om, ondanks de instroom van nieuwe inwoners, het huidige voorzieningenniveau te behouden?

Kunnen wij perspectief bieden aan de middeninkomens, dat werken loont en deze ook een betaalbaar huis kunnen huren of kopen?

Kunnen wij perspectief bieden aan de nieuwe generatie om hier te wonen en te recreëren?

Kunnen wij perspectief bieden aan de groep met lagere inkomens, hebben zij straks nog een dak boven hun hoofd en kunnen zij de eerste levensbehoeftes betalen?

De Perspectiefnota gaat uit van keuzes maken.                                                                                              

We kunnen kiezen voor méér, of voor minder en dan de tering naar de nering zetten.                      

Actief voor Amstelveen vindt dat de nadruk op het laatste moet liggen.

Het college meent dat een verhoging van de OZB  een oplossing is voor financiële dekking  voor de verhoging van de structurele lasten. Actief voor Amstelveen is daar niet van overtuigd.                      

Wij vinden het belangrijk dat er eerst heldere kaders komen voor verhoging van structurele lasten en een nadere afweging van de inzet van algemene middelen.

Voordat de lasten van onze inwoners en ondernemers omhooggaan: eerst kijken wat er in de gemeentelijke organisatie en externe inhuur bespaard kan worden. Maar ook hand in eigen boezem steken en als raad minder schriftelijk vragen stellen, terughoudend zijn met moties waarin allerlei onderzoeken gevraagd worden wat veel ambtelijke inzet vergt en ook stoppen met de SDG-epidemie, welke alleen al minimaal €.100.000 = per jaar kost.

Volgens Actief voor Amstelveen zijn er ook andere mogelijkheden die ingezet kunnen worden om de wereld een beetje beter te maken, daar hebben we niet het vergadermodel Sustaineble Development Goals voor nodig. Wij zullen daar van af nu dan ook geen actieve vertegenwoordiging meer aan leveren.

Maar ook kijken naar onrendabele investeringen die on hold gezet kunnen worden en/of naar lopende projecten die mogelijk soberder uitgevoerd kunnen worden:                                                        

10 miljoen voor 3 overkappingen bij de A9                                                                                                     

10 miljoen naar een parkeergarage onder het pas voor miljoenen verbouwde gemeentehuis.                   

10 miljoen gereserveerd voor groen-water en recreatie, voornamelijk rond het oude dorp en de poel.

Als we dan toch geld uitgeven wil Actief voor Amstelveen graag eerst;

  • Uitvoering van onze motie “Ieder kind een fiets“ ingediend op 16 februari 2022.
  • De voorzieningen in de wijken Bankras, Middenhoven, Waardhuizen vergroenen en vitaliseren.
  • Aandacht voor de bereikbaarheid van- en glasvezelkabel in Nes aan de Amstel.
  • Daarna pas het geldverslindende Stadshart en het al met miljoenen opgeknapte oude dorp en omgeving.

Actief voor Amstelveen legt de nadruk op het op orde zijn van de basisvoorzieningen.                      

Géén bezuinigingen op jeugdhulp, méér aandacht voor de vergrijzing, méér huisvesting voor eigen inwoners en de mogelijkheid om buitenstedelijk te bouwen aan randen bij dorpen en kernen. Deze wensen staan ook opgenomen in het nieuwe coalitie programma van de Provinciale Staten Noord Holland en hier zijn onder voorwaarden ook budgetten voor beschikbaar.

Amstelveen is hierin met de Amstelveense statenleden Gerda Bakker-VVD, Tessa van Wijnen-Groen Links, Tim Wagelaar-PvdA en Michel Becker-BBB (bondgenoot van Actief voor Amstelveen), ruim vertegenwoordigd, dus lijkt het raadzaam om binnenkort met de lokale fractievoorzitters en provinciale statenleden om de tafel te zitten om te bespreken wat wij, ook op andere dossiers, voor elkaar kunnen betekenen.

Afsluitend voorzitter, ook wij begrijpen dat stilstand achteruitgang is, staan open voor realistische betaalbare plannen en ontwikkelingen, maar zullen deze als die aan de raad worden voorgelegd, per onderwerp wegen, beoordelen en besluiten.

Dit benadrukt te hebben, kunnen wij instemmen met de voorliggende perspectiefnota.