Asielbeleid en opvang asielzoekers in Amstelveen

Gepubliceerd op 29 december 2023 om 13:22

Asielbeleid in Nederland en opvang asielzoekers in Amstelveen. Kunt u het nog volgen? Actief voor Amstelveen niet. Daarom heeft zij schriftelijke vragen aan Burgemeester en wethouders gesteld.

Michel Becker, fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen begint met een bespiegeling over het formele landelijk beleid in relatie tot de manier waarop deze kwestie in de praktijk anders wordt omgegaan, ook in Amstelveen.

De landelijke VVD trok vanwege de ophanden zijnde “asieldeal” de stekker uit het kabinet en diende in de Tweede Kamer een (aangenomen) motie in om de spreidingswet niet te behandelen.

Dit in tegenstelling tot VVD’ers op topposities. De staatssecretaris Asiel en Migratie, de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de burgemeester van Amstelveen, de wethouder asielbeleid in Amstelveen en de hele lokale VVD-fractie – de grootste coalitiepartij in Amstelveen – ze willen allemaal een andere lijn kiezen en de Spreidingswet uitvoeren voordat deze in de Eerste Kamer is behandeld.

In februari 2023 stond het onderwerp Realisatie voorzieningen opvang asielzoekers op de agenda van de gemeenteraad van Amstelveen. Het raadsvoorstel riep op om voorbereidingen te treffen om in deze stad twee locaties te zoeken vanwege de gewenste kleinschaligheid.

Becker: “Dit vonden wij echter te voorbarig omdat de spreidingswet nog niet was aangenomen. Actief voor Amstelveen diende daarom samen met 50 PLUS een amendement in. Daarin stond dat wat ons betreft pas na de vaststelling van de Spreidingswet Amstelveen zou moeten voldoen aan de wettelijke opvangeisen. En daarbij moet het gaan om maximaal één locatie die overigens niet bedoeld of gepland is voor de bouw van woningen voor Amstelveense woningzoekenden.

Met het indienen van dit amendement gaven wij mede aan de urgentie van opvang op verschillende plaatsen in Nederland te onderkennen om inhumane situaties zoals in Ter Apel te voorkomen.”

Het amendement werd door de gemeenteraad niet aangenomen, het werd slechts ondersteund door 50 PLUS en BVNL.

Actief voor Amstelveen respecteert zondermeer het genomen raadsbesluit, zo stelt Becker. Dat neemt niet weg dat het besluit van het college om een grootschalige opvang in voormalig kantoorpand in Kronenburg te openen, veel vragen oproept. Niet alleen omdat het bijna een uitvoering is van ons eerdere amendement. Maar vooral ook door het gebrek aan tijdige communicatie met omwonenden en ondernemers. Het college zal, als argument voor het kiezen van de locatie, ongetwijfeld verwijzen naar de rol van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) dat zakendoet met de eigenaar van het kantoorpand. Maar dat ontslaat het college niet van de plicht om tijdig te communiceren.

“Het moet ook bij B&W inmiddels toch wel duidelijk zijn dat voordat men dit soort ingrijpende besluiten neemt, er eerst bij inwoners van Amstelveen draagvlak moet worden gecreëerd. Dit bereik je niet, ook al is er een besluit door de gemeenteraad genomen, door eerst een locatie te vergunning en daarna pas met omwonenden, organisaties en ondernemers in overleg te gaan.

Een waarschuwend signaal daarvoor had het college kunnen horen bij de gang van zaken over opvang van 60 jonge asielzoekers in een locatie Legmeer. Omwonenden startten zelfs een crowfunding actie om deze beslissing gerechtelijk aan te vechten.

 

 

Daarnaast helpt het voor de vergroting van draagvlak ook niet dat de door Actief voor Amstelveen raadsbreed aangenomen motie afgedwongen voor de bouw van starterswoningen op Kalkbranderij, nog steeds niet is gerealiseerd en starters uit Amstelveen gemiddeld 18 jaar moeten wachten op een woning,” aldus Becker.

Daarom heeft hij een fors aantal vragen voor B&W en hij wil de antwoorden daarop spoedig horen. Want hij overweegt over dit onderwerp een interpellatiedebat voor de vergadering van de gemeenteraad aan te vragen op 31 januari 2024.

Actief voor Amstelveen wil in eerste instantie weten of het college door andere overheden onder druk is gezet om, vooruitlopend op de goedkeuring van de spreidingswet 1e kamer, nu al 290 vluchtelingen op te nemen. En of het college zich ervan bewust dat de beslissing voor maatschappelijk onbegrip en mogelijk tot scherpe reacties kan leiden en zo ja, is het college daarop voldoende voorbereid? Als de asiel toestroom landelijk blijft toenemen, is het college dan voornemens om in Amstelveen meer asielzoekers op te nemen dan nu al het geval is?

Over veiligheid: hoe denkt het college in dit gebied de veiligheid te borgen voor omwonenden, Joodse instellingen en fietsers naar omliggende scholen en sportverenigingen? Daarnaast spelen in plaatsen met veel asielopvang zijn bij supermarkten grote problemen, waarbij burgerinitiatieven ontstaan om deze te voorkomen. De vraag is of het college er zich van bewust dat deze problemen zich ook kunnen voordoen op het nabijgelegen Kostverlorenhof en andere winkels in de omgeving zoals in Randwijck en Uilenstede en hoe het college denkt deze problemen aan te kunnen.

Een ander probleem kan zich voordoen bij de opvang en zorg door maatschappelijke organisaties en de al overbezette medische diensten. Kunnen zij dat aan?

En tenslotte: kan het college - om draagvlak te creëren - toezeggen dat huisvesting voor starters en spoedzoekers in Amstelveen kunnen rekenen op dezelfde voortvarendheid als nu bij de huisvesting van asielzoekers wordt getoond?