Scheurtjes

Gepubliceerd op 3 februari 2024 om 19:58

De gemoederen van de raadsleden tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdagavond leken een beetje op een carrousel. Niet dat er nou zoveel punten op de agenda stonden die moesten worden besproken, er was eigenlijk maar één, de standplaatsen. Maar daarnaast waren er een paar andere zaken die de aandacht vroegen en tot discussies leidden die verschillende kanten opging. En interessant: soms lijkt het net of zich haarscheurtjes binnen de coalitie aftekenen....

Eerst over de standplaatsen. Actief voor Amstelveen is al enige tijd bezig om standplaatsen op het Stadshart te krijgen; in 2018 is de mogelijkheid om daar dergelijke ambulante handel te bedrijven niet mee toegestaan. De aanstaande geforceerde verdwijning van de bloemenman deed Michel Becker, fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen vorig jaar al grijpen naar het motie-instrument om die handel gewoon op het stadshart te laten blijven. Dat werd door bijna de hele gemeenteraad weggestemd, maar of iedereen daar nou gelukkig mee was…. Actief voor Amstelveen in ieder geval niet.

Echter, onlangs deed zich een nieuwe kans voor om grip op het standplaatsenbeleid te krijgen. De gemeenteraad moest zich buigen over de nadere regels voor dit beleid. Michel Becker greep die kans aan om de zaak opnieuw aan de orde te stellen. Onder het mom van: we kunnen hiermee de bestaande bloemenstand niet redden, maar wel proberen het verbod van standplaatsen in het Stadshart van tafel te krijgen, diende hij een motie in. Het college werd verzocht gelijktijdig aan het maken van plannen voor het Stadshart ook de mogelijkheid van standplaatsen te onderzoeken. En niet bij voorbaat uit te sluiten. Daarbij werd in de motie ook gevraagd om in buurten winkels zo goed als verdwenen zijn – denk aan Waardhuizen – te onderzoeken of daar tijdelijke standplaatsen kunnen worden toegestaan.

Het moet gezegd. Er was raadsbrede steun voor deze motie en ook het college was ervoor. Dus de motie werd met algemene stemmen aangenomen. Mooi succes voor Actief voor Amstelveen en de mede-indieners van de motie.

Bij de opvang van asielzoekers blijft Actief voor Amstelveen zich sterk maken voor een goede voorlichting en communicatie met inwoners die te maken krijgen met een asielopvang in hun buurt. Naast Legmeer is nu de Van Keesomlaan aan de beurt, daar moeten ook asielzoekers worden geplaatst. Actief voor Amstelveen stelde daar al enige tijd terug al schriftelijke vragen over aan het college, maar de antwoorden waren niet helemaal bevredigend. Daarom dus gevolgd door mondelinge vragen door Michel Becker tijdens de raadsvergadering. Hoofdthema nog steeds de vraag of er niet anders gecommuniceerd met bewoners kan worden en of er voldoende waarborgen zijn voor de veiligheid van bewoners in de omgeving. Maar ook aandacht voor de Joodse inwoners die zich onveilig voelen en te weinig gehoord.

De wethouder beantwoordde de vragen op zijn manier, er veelal op neerkomend dat het echt niet anders kan met die voorlichting en communicatie en dat er toch best veel aandacht is voor de veiligheid. En dat tot zijn ongenoegen door de spreidingswet er toch meer asielzoekers in Amstelveen moeten worden opgevangen dan gedacht. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken, de raad kan dus later nog weer een nieuw voorstel verwachten. De meerderheid van de raad was het naar verwachting wel eens met de wethouder. Een paar fracties konden het echter niet laten om aan te geven dat er ook veel Amstelveners echt wel blij zijn met de asielzoekers en dat het college dat toch ook eens zou moeten uitspreken. Dat deed de wethouder dus braaf en daarmee was de discussie gesloten.

Een motie van de ChristenUnie deed gemoederen sidderen tijdens de raadsvergadering. Die ging over het stoppen met zgn. fossiele reclame-uitingen in abri’s in Amstelveen. De vergelijking werd gemaakt met het verbod op reclame voor tabaksproducten. Die zijn al een tijdje niet meer toegestaan. Het verschil is natuurlijk dat daaraan een landelijk verbod ten gronde ligt. Michel Becker vond – naast het feit dat er geen wettelijk verbod ligt - dat niet met deze nieuwe vorm van betutteling moest worden meegedaan. De wethouder stelde dat als je aan deze motie toegeeft er dan allerlei verschillende problemen gaan ontstaan, want voor abri-reclames zijn contracten afgesloten, daar kan je niet zomaar vanaf.

Een aantal fracties steunden het standpunt om het niet te doen, die beperking van de reclames. Ook de VVD en GVA deden daaraan mee. De fractie van D66 - de partij waaruit de wethouder voortkomt – niet.  Alweer een haarscheurtje in de coalitie, zo lijkt het wel. Dat kan nog wat worden de komende anderhalf jaar.

Nog een haarscheurtje dan, als nabrander. De gemeenteraad heeft in 2015 een bestemmingsplan vastgesteld voor het zgn. terrein Krijgsman; de bestemming werd toen veranderd naar kantoordoeleinden. Daarmee ook een parkeernorm die bij die bestemming hoort. En nu is met de eigenaar van de grond een oplossing gevonden voor 135 parkeerplaatsen. In dat verband is het nodig een grondexploitatie vast te stellen: wie draagt welke kosten. Je zou denken dat dit – gelet op het vastgestelde bestemmingsplan- een appeltje-eitje zou zijn. Maar niet voor de coalitiepartijen, die waren verdeeld: VVD en GvA voor en GroenLinks en PvdA tegen.